E-handelsdirektivet

Image 3Direktivet är ett EU-direktiv som har till syfte att skapa en rättslig ram för att säkerhetsställa fri rörlighet för informationstjänster mellan medlemsstaterna.

Vad det gäller marknadsföring styrs den av artikel 5, 6, 7 och 56.

Artikel 5 behandlar tjänsteföretagets skyldighet att redovisa sina adressuppgifter inklusive e-post samt, om företaget/personen är registrerad i ett handelsregister eller liknande offentligt register, registreringsnummer. Enkelt uttryckt, du skall vara kontaktbar via den information som lämnas på nätet.

Artikel 6 behandlar kommersiella meddelande, det vill säga reklam. Krav ställs på att det tydligt skall framgå att det just är reklam. Det skall också tydligt framgå vem/vilka som står bakom reklamen. Om rabatter, premier och/eller gåvor förekommer i samband med reklamen skall det tydligt framgå att de är kopplade till kampanjen och eventuella villkor kopplade till utnyttjandet av dessa skall vara lätt tillgängliga.

Detsamma som gäller för rabatter och så vidare gäller även för spel och tävlingar som ingår i ett reklamerbjudande.

Artikel 7 behandlar icke begärd reklam via e- post. I Sverige gäller så kallad “opt-in” vilket innebär att reklam via e-post, fax och/eller sms endast får skickas till den som godkänt det eller sedan tidigare är kund. I sådana kundutskick skall det tydligt framgå att det är reklam samt finnas möjlighet för kunden att enkelt avsäga sig ytterligare utskick.

Artikel 56 berör tjänsteleverantörens etableringsland och säger att oavsett i vilken av EU:s medlemsländer tjänsteleverantören är etablerad har den enskilda medlemsstaten rätt att vidta åtgärder mot kampanjer som riktar sig mot medlemsstatens territorium.

Enkelt uttryckt, det går inte att bedriva sin verksamhet från ett annat EU-land för att kringgå svenska marknadsföringslagar (detsamma gäller i de flesta fall även EG- länder som till exempel Norge).

E-handelsdirektivet i sin helhet finns tillgängligt på nätet, se länklistan.

Observera att även andra lagrum, än de här angivna, kan komma ifråga. Det beror bland annat på hur reklamen utformas.