Lagen

Vad vi kan göra inom marknadsföring styrs i huvudsak av två dokument, marknadsföringslagen och e-handelsdirektivet.

Marknadsföringslagen

“Marknadsföring får inte vara vilseledande. Med vilseledande menas att den innehåller oklar eller oriktig information eller att näringsidkaren har utelämnat väsentlig information. Om informationen är oklar, obegriplig eller tvetydig jämställs det med att information utelämnats”.

Lagen säger också att den som ingår ett avtal om köp via internet eller hemförsäljning, alltid har rätt till 14 dagars ångerrätt. Det här gäller generellt, det finns dock ett par undantag. Till exempel gäller inte rätten till retur om varan som inhandlats klassas som livsmedel.

I marknadsföringslagen finns en så kallad svart lista med, för närvarande, 31 förbjudna marknadsföringsmetoder.

Image 2Brott mot något av de 31 förbjudna marknadsföringsmetoderna kan ge böter, i form av marknads-störningsavgift, på mellan 5 000 och   5 miljoner kronor. Det finns med andra ord god anledning att läsa igenom listan innan en reklamkampanj sjösätts. Länk finns i slutet av artikeln, liksom länkar till hela marknadsföringslagen, och konsumentverkets information för företagare om marknadsföring och försäljning.

Den speciella domstol, Marknadsdomstolen, som granskar marknadsföringsfrågor har under senare år tagit upp flera frågor rörande marknadsföringsåtgärder på Internet. Av domarna kan man utläsa att domstolen valt att inte göra någon åtskillnad mellan marknadsföring på och utanför Internet. Marknadsdomstolen menar att svenska marknadsföringslagen är tillämplig på alla marknadsföringsåtgärder som har anknytning till den svenska marknaden. Inställningen kan synas lite konstig då den till vissa delar kan gå på tvärs mot vad som står i till exempel e- handelsdirektivets regler om ursprungslandsprincipen. Konklusionen blir dock att den företagare som avser att genomföra någon form av marknadsföringsåtgärd på nätet och denna åtgärd riktar sig till den svenska marknaden (genom att till exempel vara på svenska) skall följa svensk marknadsföringslag.